FIGHTER

2019-06-21-19.07.56


Director Anastasiya Orehovska
Scriptwriter Anastasiya Orehovska
Cameraman Anastasiya Orehovska
Kyiv National University of Culture and Arts
The Head of the Studio Volodymyr Hmelnitskiy
7 хв., 2019, Ukraine