Categories
Feature

WEIGHTLIFTER

At first sight, this is a story of a true price of a victory.

Director: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Scriptwriter: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Cameraman: Michal Rytel-Przelomiec
Composer: Sergiy Stepansky
Actors: Aleksandr Loy, Valeria Khilko, Yuriy Shcherbyna
Maxim Bereznuk, Leonid Kubyshkovskiy, Larysa Rusnak
Editor: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Co-produced by Valentyn Vasyanovych, Konrad Stefaniak
Production companies: Studio Munka “STUDIO GARMATA FILM” “POLISH FILM SERVICE” World sales Studio Munka
Co-financed by Ukraine State Film Agency (Ukraine) Studio Munka (POLAND) PISF (Polski Instytut Sztuki Filmowej )
30 min., 2018, Ukraine-Poland


At first sight, this is a story of a true price of a victory.